szynek.95

10 tekstów – auto­rem jest szy­nek.95.

Nasze życie składa się z wielu chwil, a te tworzą ludzie a nie miej­sca, tak więc to nie ma znacze­nia gdzie tyl­ko z kim. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 listopada 2015, 00:26

Pomóżcie, kto jest auto­rem te­go cytatu

"Sko­ro węgiel zmienia się w diament,
piasek w perły,
a dżdżow­ni­ca w motyla
to miłość może zmienić świat"

Ang: "If coal can turn to diamonds
And sand can turn to pearls
If a worm can turn in­to a butterfly
Then lo­ve can turn the world" 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 lutego 2015, 14:03

'-pos­przątaj swój pokój
-jutro'

Każdy ma swo­je pojęcie jutra. 

aforyzm • 2 czerwca 2012, 20:44

Zdarza się, że zna­my od­po­wie­dzi na za­dawa­ne przez nas py­tania, lecz za­daje­my je da­lej, gdyż prag­niemy in­nej odpowiedzi. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 20 marca 2012, 21:27

Przyk­re jest gdy się do­wiadu­jemy ilu z naszych przy­jaciół możemy naz­wać praw­dzi­wymi przyjaciółmi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 października 2011, 19:10

Wyjątko­wość tkwi w prostocie. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 14 sierpnia 2011, 23:53

Głównym prob­le­mem bra­ku cza­su jest to, że nie pot­ra­fimy nim rozporządzać. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 5 sierpnia 2011, 21:30

Mil­cze­nie to pier­wszy krok do ciszy, dru­gim jest wyłącze­nie mu­zyki, a trze­cim us­po­koje­nie duszy. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 maja 2011, 07:47

Miłość i niena­wiść. Jak coś tak piękne­go i straszne­go może współis­tnieć w jed­nym człowieku? 

myśl
zebrała 13 fiszek • 26 marca 2011, 15:57

Wiem jed­no. Zaw­sze jest coś cze­go nie wiem. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 25 marca 2011, 20:09
szynek.95

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szynek.95

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 listopada 2015, 01:37szynek.95 sko­men­to­wał tek­st Ba­wi mnie to jak [...]

6 listopada 2015, 01:07szynek.95 sko­men­to­wał tek­st Pomyślałam o szczęściu i [...]

6 listopada 2015, 00:48szynek.95 sko­men­to­wał tek­st Kto nie pa­nuje [...]

6 listopada 2015, 00:33szynek.95 sko­men­to­wał tek­st Nie jest żadną sztuką, [...]

6 listopada 2015, 00:26szynek.95 do­dał no­wy tek­st Nasze życie składa się [...]

6 listopada 2015, 00:03szynek.95 sko­men­to­wał tek­st Często do­piero prze­paść uświada­mia [...]